AIRPLUS 50/250 mcg DISCAIR inhilasyon için toz 60 doz Etkileşimi

Neutec Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Airplus etkileşimi, Airplus etken madde, Airplus yardımcı maddeler, Airplus alkol, Airplus etkileşim, Airplus kullananlar, Airplus dozu, Airplus kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Kullanımı zorunlu olmadıkça, selektif veya selektif olmayan beta-blokerlerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Diğer beta adreneıjik içeren ilaçlann eşzamanlı kullanımı potansiyel aditif etkiye sahip olabilir.

Normal şartlar altında, inhalasyon yolu ile uygulanmasından sonra, geniş ilk geçiş metabolizması ve karaciğer ve bağırsakta sitokrom P450 3A4’ün aracılık ettiği yüksek sistemik klerens sonucu, flutikazon propiyonatm düşük plazma konsantrasyonlanna ulaşılır. Bu nedenle, flutikazon propiyonatm aracılık ettiği klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimi olası değildir.

Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan bir ilaç etkileşim çalışması, ritonavirin (oldukça güçlü sitokrom P450 3A4 inhibitörü), flutikazon propiyonatm plazma konsantrasyonlarını büyük oranda artırabildiğini ve serum kortizol konsantrasyonlannda anlamlı azalmaya yol açtığım
göstermiştir. Pazarlama sonrası kullamm sırasında intranazal veya inhale flutikazon propiyonat ve ritonavir alan hastalarda Cushing sendromu ve adrenal supresyon dahil sistemik kortikosteroid etkiler ile sonuçlanan klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri bildirilmiştir. Bu nedenle, hastaya olan potansiyel yaran sistemik kortikosteroid yan etkileri riskinden fazla olmadıkça, ritonavir ve flutikazon propiyonatm birlikte kullanımından
kaçınılmalıdır.

Çalışmalar, diğer sitokrom P450 3A4 inhibitörlerinin, serum kortizol konsantrasyonlannda önemli bir düşüş olmadan flutikazon propiyonata sistemik maruziyette ihmal
edilebilir (eritromisin) ve küçük (ketokonazol) artışlara neden olduklanm göstermiştir. Bununla birlikte, flutikazon propiyonata sistemik olarak maruz kalma potansiyeli artacağından, güçlü P450 3A4 inhibitörleri (örneğin ketokonazol) ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Bir ilaç etkileşim çalışmasında eşzamanlı sistemik ketokonazol kullanımının
plazma salmeterol maruziyetini anlamlı derecede artırdığı gözlenmiştir (CmakS 1.4 kat ve EAA 15 kat), bu durum QTc aralığında uzamaya neden olabilir (Bkz 5.2 Farmakokinetik Özellikler). Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (öm, ketokonazol) ile salmeterol birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.